Databasens bildpolicy

Riktlinjer för bilder
Bilder eller bildbehandlade bilder som skickas in får innehålla en signatur och/eller namn på fotograf etc. Var vänlig respektera att sådan extra infogad information bör hållas till fotografiets yttre eller nedre kanter och får inte täcka någon del av hunden. Där 2 bilder finns tillgängliga prioriteras bilden med en bättre placerad signatur.


Dessa regler nedanför gäller både för uppläggning, utbyte eller borttagning av fotografi på sidan. Punkterna är lagda i rangordning som anger att punkt 1 går före punkt 2 som går före punkt 3 osv.

1. I första hand är det ägaren av hunden som bestämmer om och vilken bild som ska läggas in/bytas till/tas bort i hundens profil. Undantaget är delägda hundar och/eller hundar på fodervärdsavtal då uppfödaren (punkt2) har företräde i bestämmanderätten. Är fotografiet dock taget av enskild fotograf (punkt 3) har denna rätt att neka uppvisande av bild.

2. Uppfödaren till hunden har företräde att bestämma vilken bild som ska läggas in/bytas till/tas bort framför den enskilde fotografen. (Enl. lag får publicering av ett fotografi taget på allmän plats ske utan tillstånd av annan än ägaren till fotot). Grand Danois databas väljer att inte gå så långt om önskan om byte eller borttagning av ägaren/uppfödaren förekommer. Är fotografiet dock taget av enskild fotograf (punkt 3) har denna rätt att neka uppvisande av bild.

3. Den enskilde "fotografen" har rätt att ta bort/byta ut ett fotografi framför den person som lånat bilden tagen av denne. Bilden på hunden behöver man varken äga eller fött upp själv.

4. En person har rätt att publicera en bild med lov/tillstånd utan att ha tagit bilden själv.Grand Danois Databas avsäger sig all inblandning i tvist mellan 2 parter. Om tvist uppstår, hänvisar vi till egna samtal för att reda ut tvisten på egen hand. I de fall där ingen lösning kommer fram, väljer Grand Danois Databas vad som skall publiceras eller inte publiceras.